Disclaimer

Monetary.nl zet zich onverminderd in om de content van deze website zorgvuldig samen te stellen en continu actueel te houden. Echter, we erkennen dat er momenten kunnen zijn waarop de aangeboden informatie niet volledig nauwkeurig of up-to-date is. Ons streven naar perfectie is onophoudelijk, maar het volledig uitsluiten van fouten blijft een uitdaging. De inzichten en meningen die worden gedeeld zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van onze redactie, sitebeheer of internetprovider. We kunnen niet garanderen dat de informatie op onze site volledig aansluit bij uw specifieke behoeften. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden op een ‘as is’-basis, zonder enige vorm van garantie op juistheid of toepasbaarheid.

We wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af voor zowel directe als indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van onze website of door de eventuele tijdelijke onbereikbaarheid ervan. Dit omvat schade die voortkomt uit acties gebaseerd op informatie verkregen via onze site. Er wordt geen garantie gegeven op de producten of diensten die besproken of geadverteerd worden op onze website, noch onderschrijven we expliciet de claims van de producenten van deze producten.

We benadrukken het belang van het zelfstandig inwinnen van advies en het grondig onderzoeken alvorens te vertrouwen op informatie verkregen via onze website. We actualiseren de inhoud van onze site regelmatig en behouden ons het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en updates door te voeren.

Financiële disclaimer:
De financiële informatie op onze site is bedoeld als algemene informatie en moet niet worden opgevat als financieel advies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beslissingen genomen op basis van deze informatie. Financiële besluitvorming brengt risico’s met zich mee en professioneel advies is aan te raden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor financiële verliezen als gevolg van het gebruik van informatie van onze site.

Gezondheidsdisclaimer:
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gezien als medisch advies of als vervanging van een consultatie bij een professionele zorgverlener. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor medische claims of de nauwkeurigheid van de informatie die hier wordt geboden. Bij gezondheidsklachten of vragen over uw specifieke situatie adviseren wij u nadrukkelijk om direct contact op te nemen met uw huisarts of een gekwalificeerde zorgverlener. Leun nooit uitsluitend op informatie van het internet voor medische diagnoses of behandelingen.

Intellectuele eigendomsrechten van de content op deze website behoren toe aan Monetary.nl of aan derden die materiaal hebben geplaatst waarvoor wij een licentie hebben. Het kopiëren, verspreiden of elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming, behalve in gevallen waar de wet anders bepaalt, zoals het recht op citeren, of wanneer de inhoud dit uitdrukkelijk toelaat.

Mocht u onjuiste of verouderde informatie op onze site tegenkomen, dan waarderen we het als u ons hiervan op de hoogte stelt door aan te geven waar op de website u deze informatie hebt gevonden. Wij zullen uw melding dan zo spoedig mogelijk onderzoeken. U kunt uw opmerkingen per e-mail sturen naar: info(at)monetary.nl.

Future Media N.V.

-- Advertentie --